Main Page | About Us | E-Mail Access | Contact
  MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  MICRO PRODUCTION,
SERVICES, PARTNERSHIPS
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  PRODUCTS AND SERVICES

  Ads
 

COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
2.11 CLEANDANUBE


Общо представяне | Резултати от представянето


ПРЕГЛЕД

Заглавие: Обша стратегия за предотвратяване на технологичните рискове за замърсяване на река Дунав с петролни продукти – ЧИСТ ДУНАВ (CLEANDANUBE)  

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: Национален научно-изследователски Институт по газови турбини КОМОТИ – БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

ПАРТНЬОР: Русенски Университет “Ангел Кънчев”, Русе, БЪЛГАРИЯ

Оперативна програма

Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Приоритетна ос 2

Околна среда - Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион

Ключова област 2.2

Разработване на съвместна инфраструктура и услуги за предотвратяване на природни и причинени от човека кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации

Област на интервенция 2.2

Разработване на съвместна инфраструктура и услуги за предотвратяване на природни и причинени от човека кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации


Връзки

За по-подробна информация за други оперативни проекти, финансирани от Европейския съюз, моля посетете

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/"

Инфо
Операция: no.2(2i)-2.2-5, кoд MIS-ETC 653,
Финансиране на договора: 58 605 / 02.09.2010
Начало на изпълнение на проекта: 06/09/2010
Период на изпълнение на проекта: 18 месеца.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • Сондиране на мнението на научните среди, на хора от трансграничния регион на Румъния - България с цел решаване на общи проблеми на околната среда, като този за замърсяването на водата р. Дунав с нефтопродукти.
  • Хармонизиране на съвместните Румънско - Български дейности чрез създаване на обща структура за управление на кризисни ситуации.
  • Обща стратегия за предотвратяване на технологичното замърсяване на р. Дунав с петролни продукти въз основа на ново решение, чрез едностепенна центробежна обработка и екологично разделяне на продукти.

ДЕЙНОСТИ

  • Проучването на възможността за разработване на обща стратегия за предотвратяване на замърсяването на река Дунав с петролни продукти
  • Описание и установяване на конструктивни и технологични параметри, които трябва да се спазват, възможни конструктивни промени и технологични последици.
  • Определяне на същността на проекта и изработване на технически проект за ново решение за почистване на замърсените води с нефтопродукти и на обща стратегия за предотвратяване на технологичните рискове.
  • Широко разпространение на резултатите от проекта

РЕЗУЛТАТИ  

  • Определяне на едностепенно ефективно решение за центробежна обработка на замърсените с нефтопродукти води, целящо да се намалят рисковете от замърсяването на река ДУНАВ.
  • Обща Румънско - Българска стратегия за управление и предотвратяване на трудови злополуки и технологични рискове за замърсяване на водата на река Дунав с нефтопродукти

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Икономическите субекти на регионално и местно равнище; Национални компании към Администрация на пристанищата на р. Дунав; държавните органи и общинските съвети; министерски агенции за опазване на околната среда и т.н.

КОНТАКТИ 

Директор на проекта: Инж. Кристиан ПУШКАШУ, КОМОТИ Букурещ,Булевард Лилиу Маниу № 220D,тел: 021 434 01 98/489, Факс: 021 434 02 41, e-mail: cristian.puscasu@comoti.ro

Финансиращ орган: Министерство на Регионалното развитие и туризма, Улица Аполодар №.17 , сектор 5, Букурещ, Телефон: +40 0372111369, Факс +40 0372111456, e-mail: robg@mdrl.ro

Съвместен технически секретариат (JTS): Регионален офис (CBC) Кълъраш, Ул. Декември 1, 1918, Кълъраш, PC 910019, Кълъраш, Румъния. Телефон : +40 242 313 091, Факс +40 242 313 092, E-mail: HelpDesk_robg@calarasicbc.ro

Инвестирай в своето бъдеще!

Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 е кофинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Регионален Фонд за Развитие

Тази страница не отразява непременно официалната позиция на Европейската съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.


Общо представяне | Резултати от представянетоMain Page | About Us | E-Mail Access | Contact
Web design : Dezibel Media | Hosting and maintenance: INCDTurboengines COMOTI National Research & Development Institute for Gas Turbines INCDT COMOTI, COMOTI, Research, Development, Innovation, Gas Turbines, compressors, laboratory, mobile laboratory, mobile station, acoustics, vibrations, vibration analysis, acoustic analysis, FFT analysis, FFT, COMOTI, comoti.ro, www.comoti.ro, laboratory of acoustics, vibration laboratory, laboratory of acoustics and vibrations, noise diagnosis, noise, noise analysis, spectra, spectrum, cepstru analysis, diagnosis, diagnosis acoustics, vibration diagnosis, diagnosis sounds, noise diagnosis, monitoring, acoustic monitoring, vibration monitoring, noise monitoring, noise maps, acoustic mapping, noise mapping, making acoustic maps, acoustic, acoustic measurements, vibration measurement, noise measurement, acoustic projects, projects vibrations, noise projects, research, acoustics, vibrations research, sound research, research and development, development acoustics, acoustic protection, Natural Gas Screw Compressors, CU Series under IR licence